Zálohy na daň z příjmu

Dle zákona o dani přijmu
§ 38a Zálohy
(1) Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti 39a). Za poslední známou daňovou povinnost se pro stanovení periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového (dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti 39b) další změny poslední známé daňové povinnosti podle tohoto ustanovení nebo zvláštního právního předpisu. Poplatník uvedený v § 2 pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti však vyloučí příjmy a výdaje podle § 10. Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání. Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnuje daň připadající na samostatný základ daně podle § 20b.

(2) Zálohy neplatí poplatníci 39), jejichž poslední známá daňová povinnost 39a) nepřesáhla 30000 Kč, a dále obce a kraje.

(3) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30000 Kč, avšak nepřesáhla 150000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

(4) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150000 Kč,
platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

(5) Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle odstavců 3 a 4 neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), a tento dílčí základ daně je roven nebo činí více než 50 % z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků méně než 15 %, platí se zálohy vypočtené podle
odstavců 3 a 4 z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 % a více, avšak méně než 50 %, platí se zálohy podle odstavců 3 a 4 v poloviční výši.

Vypočtené zálohy zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru.

Tvorba webu online

Využití website builderů pro tvorbu malých webů. Co je website builder? Online website builder jsou speciální verze online content management systemu (CMS).

Srovnání website builderů z hlediska dostupnosti

ukit Website Builder for Business. You can create a modern, professional website with all necessary features. No coding required — simply adjust pre-existing content and your business is ready to be promoted to clients and search engines alike. From 4USD/month

Wix.com is a cloud-based web development platform that allows users to create HTML5 web sites and mobile sites through the use of their online drag and drop tools.

webs.com with free plan

Jimdo.com is a web hosting service. Jimdo offers JimdoFree, a free web hosting service, JimdoPro and JimdoBusiness, both premium services. Jimdo is operated by Jimdo GmbH, a Hamburg, Germany-based company.

weebly.com is powerful drag and drop website builder and guided set up get you to the finish line faster, no coding needed.

webnode.cz Vytvořte si webové stránky zdarma nebo ceník

Výkonnost procesorů

Futuremark creates benchmarks that enable people to measure, understand and manage computer hardware performance.

cpubenchmark.net development of high quality performance benchmarking solutions

primatelabs.com processor benchmark chart. The data on charts are gathered from user-submitted Geekbench 4 results from the Geekbench Browser.

notebookcheck contains technical informations on laptop, smartphone, tablet and desktop components. For example benchmark lists of mobile CPUs and GPU, gaming informations on laptop or performance evaluations of SSDs. Furthermore, general useful informations about notebooks / laptops can be found in various articles.

What is a data scientist?

A data scientist is a statistician who lives in Silicon Valley.
A data scientist is a statistician with a mac.

Data scientist by Josh Wills: Person who is better in statistics than any software engineer and better in software engineering than any statistician

Data scientists are inquisitive: exploring, asking questions, doing “what if” analysis, questioning existing assumptions and processes. Armed with data and analytical results, a top-tier data scientist will then communicate informed conclusions and recommendations across an organization’s leadership structure. IBM

Jak zpěněžit mobilní aplikace?

monetizepros.com premier resource to help you make more money from your Web traffic.

The Beginner’s Guide to Monetization With App Ads

40 strategií jak monetizovat aplikace

AdMob řešení monetizace amobilních plikací od Google

20 Advertising Networks to Monetize Your Mobile App

Three Of The Best Ways To Monetize Your Android App

Android App Monetization for Beginners

Oběti alternativní medicíny

Jessica Ainscough známá jako The Wellness Warrior zemřela na rakovinu poté co odmítla standardní léčbu operací a chemoterapií. Léčila se podle Gersona přírodními šťávami a kávovými klistýry. Zároveň touto alternativní léčbou přesvědčila i matku, která pak zemřela na rakovinu prsu poté, co také odmítla konvenční léčbu. Když se její stav začal zhoršovat a lidé si změn začali všímat, mazala jejich příspěvky a svůj stav tajila.

Michaela Jakubczyk-Eckert, která se s rakovinou prsu místo konvenční léčba svěřila do rukou doktora Hamera. Ryke Geerd Hamer tvrdí, že rakovina je jen fáze hojení psychických problémů.

Seznam nepotvrzených a vyvrácených alternativních metod léčby rakoviny

Lead generation

Tipy jak získat víc zákazníků

Jak rychle zjistit co blokuje prodej?

leadgenius.com We Open Doors — You Close Deals. We want your team to be as effective as possible. That’s why we source custom data so you can save time and target prospects based on real insights. Data quality is the greatest obstacle sales teams face today. Whether you have outdated information collecting dust in your database, or an excess of inbound leads, we ensure that your data is fresh and up-to-date. We use our email outreach solution to measure buying intent for new leads. We handle the first touch and deliver qualified responses directly to your inbox.

inspirebeats.com Targeted And Qualified All in one Lead Generation Solution for Your Business. Focus on the other aspects of your business while allowing us to do all the lead generation, data research, and personalized outreach for you.

clickback.com Email Lead Generation Software Solutions

mailchimp.com allow to send marketing emails, automated messages, and targeted campaigns. And detailed reports help you keep improving over time.

found.ly Lead generation through searching web