Archiv pro měsíc: Březen 2015

Povinnost a lhůty do kdy musí úřad odpovědět na dotaz

Vaše žádost (stížnost) podle Zákona o svobodném přístupu k informacím obsahuje:

    Vaše jméno
    ke komu směřuje
    co žádáte
    a výslovné dovolání se tohoto zákona,

potom úřad musí odpovědět do 15 dnů.

V případě podnětů k zahájení řízení je správní orgán povinen Vám odpovědět do 30 dnů, zda zahájil řízení. Avšak pouze, pokud jste o odpověď výslovně požádal. Ze zákona však bohužel nevyplývá pro úředníky konkrétní postih v případě nesplnění lhůt. Můžete však podat stížnost nadřízenému orgánu. Tyto případy upravuje Správní řád.

Co se nedozvíte?
Citlivé údaje o osobách, utajované informace státního významu, obchodního tajemství nebo majetkové poměry třetích osob. Úřady nemusejí poskytovat vnitřní dokumenty (záleží na vůli úřadu), informace předané třetími osobami dobrovolně (mohou dát souhlas), díla, vynálezy apod. (záleží na použití a souhlasu autorů), nezpracované informace a neukončená řízení o deliktech (neposkytne jen dočasně).

Koho se můžete ptát?
Povinnost se vztahuje na samosprávu (obec, kraj, starosta, hejtman, primátor, rada, zastupitelstvo) i státní orgány (obecní a krajský úřad, ministerstva, báňský úřad, ale i prezident, parlament, vláda, soudy, policie). Máme právo se ptát i organizací, které jsou přímo zřízené nějakým úřadem (např. organizace spravující obecní majetek). Zjednodušeně lze říci, že informovat musí všechny instituce placené z daní.

Můžeme žádat informace o probíhajícím stavebním nebo územím řízení?
Správní řád a stavební zákon umožňují nahlížet do spisu jen účastníkům řízení. Přesto můžete žádat o informace o probíhajícím řízení, i když nejste jeho účastníkem. Uvedené zákony neomezují obecný přístup k informacím, proto nepožadujte nahlížení do spisu, ale přímo kopie dokumentů ve spisu ke správnímu řízení obsažených.

Které obce poskytují nejlepší informace?
Soutěž Zlatá erb