Archiv pro měsíc: Duben 2014

Předčíslí účtů finančních úřadů pro daně

Bankovní účty finančních úřadů určené pro platby daní jsou ve tvaru:

aaaa-bbbbbbbb/0710

Kde aaaa je předčíslí účtu určující typ daně a bbbbbbb je kód místně příslušného finančního úřadu. Kód banky 0710 je kód České národní banky (ČNB).

 • 705 Daň z přidané hodnoty
 • 713 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (z mezd)
 • 721 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (OSVČ)
 • 748 Daň silniční
 • 7704 Daň z příjmu právnických osob
 • 7712 Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
 • 7720 Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby (dohody o provedení práce, dividendy, podíly ze zisku
 • 7739 Daň dědická
 • 7747 Daň darovací
 • 7755 Daň z nemovitostí
 • 7763 Daň z převodu nemovitostí

Zálohová nebo srážková daň u mzdy v roce 2014

Jak se zdaňují mzdy od ledna 2014?

 1. Pokud poplatník podepsal prohlášení poplatníka, uplatní se ze všech příjmů zálohová daň a poplatník si může uplatnit slevy na dani
 2. Pokud poplatník nepodepsal prohlášení poplatníka, tak se ze všech příjmu kromě příjmu z dohod o provedení daně do 10 000 Kč uplatní zalohová dan (poplatník má možnost odpočtu slev na dani až v daňovém přiznání
 3. Pokud poplatník nepodepsal prohlášení poplatníka a jedná se o dohodu z provedení práce do 10 000 Kč, tak se tento příjem daní srážkovou daní. Nově tím poplatník nepřijde o možnost vrácení daně (srážkové), kterou může uplatnit v daňovém přiznání.

Není to jedno když obě daně mají sazbu 15% ?
Bohužel každá daň se posílá na jiný účet finančního úřadu (předčíslí účtu 7720 srážková a 713 zálohová daň) a vznikl by vám tak na jedné dani přeplatek (to FÚ nevadí) a na druhé dani nedoplatek (a tady už se začne počítat penále).

Dohoda o provedení práce do 10000,- je bez platby zdravotního a sociálního pojištění.
Z odměny nad 10000 Kč měsíčně se odvádí sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Platí to i v případech, kdy zaměstnanec uzavře více dohod současně s jedním zaměstnavatelem a součet měsíčních odměn z dohod přesáhne 10 tisíc Kč. Maximální rozsah je 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

Zaokrouhlení srážkové daně z mezd (příjmu ze závislé činnosti)
Řeší § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Základ daně i daň zaokrouhluje na celé koruny dolů.

Nezapomeňte na předžalobní upomínku

Dluží vam někdo a chcete vymáhat dluh soudně?
Nezapomeňte mu před podáním žaloby zaslat předžalobní výzvu (upomínku). Od roku 2013 obsahuje Občanský soudní řád v § 142a následující:

§ 142a
(1) Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci
přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

V upomínce uveďte přesné datum do kdy má dlužník dluh uhradit raději než jen lhůtu (např. do 8 dnů), protože pak bude nutné prokazovat termín doručení upomínky.

V případě nezaslání předžalobní upomínky vám hrozí, že vám nebude přiznán nárok na náhradu nákladů řízení (soudní poplatky, náklady na advokáta).